San Franciscu siti santu

chiamatu a giudicari,

ra to fiesta in poi

tutti cuosi s’ hannu a canciari.

Cu ritardu ri misi

am’ a ghhiri a vutari,

sinnacu e cunsiggiu

ora s’ hannu a scartari.

Manciamu e viviemu,

faciemu fiesta,

nca appena acchiananu

nienti n’ arriesta.

Cu fa posteggi,

strati e puonti,

cu cerca vuoti

p’ appattari i cunti.

Travagghiu, strati,

tutt’ aggiustamu,

pi poi arristari

cu quattro muschi nte manu.

Vota pi mia,

sugnu nuovu e sincieru,

stavota canciamu

u paisi davvieru!

U suli chi manu

ti fannu pigghiari

appena s’ assiettanu

un si puonnu tuccari.

Pi muntari un canciellu

quali santi è priari?,

P’ aviri l’ acqua

un luminu é addumari?

Fammighi sciarriati:

un vutasti pi mia!

Ma comu facievu

c’ era puru a zia…

E a me cumpari

u lassi scuntientu?

Unu ci basta,

rui è assembramentu.

Ma siti cincu

almenu unu,

nto seggio mio

arristai riunu.

Ma aspè:

tu un vutasti mancu pi tia?

Ma zittuti

nca un ricurdavu a lista mia.

Chi siemu cuntienti,

chi siemu priati

pi sti vutazioni

a cui siemu chiamati.

Chiuti l’ uocchi

ma mettila sta cruci,

vai a vutari

e iettali ru vuci.

Fatti sientiri

quannu un su buoni,

un calari a tiesta

a picuroni.

Nun è na matita,

ma un cutieddu azzannatu,

‘nca fa chiù dannu

sulu si è usatu.

Picchì nta sta terra abbannunata

è ancora forsi l’ unica democrazia,

cu acchiana, acchiana,

bona fortuna Carini mia.

Pino Mignano – 02 ottobre 2020

www.pinomignano.com