Affacciati e taliala sta luna stasira,
china cuomu na rizza di maggiu.
Taliala e rimmillu
siddu è ‘a stissa
chi tu viri ogni sira
prima ‘ca ‘u suonnu ti chiu l’ uocchi.
Ma tu a viri cuomu a viru iu?
Nca u cuori mi batti ri meravigghia?
Stu munnu è accussi bellu !
E poi quanti stiddi chi fannu curuna.
Ogni tantu quarcuna cari,
comu lacrimi ri picciriddu
ca pirdiu ‘a mamma.
Va curcati uora,
nca a n’ atra nticchia ‘u suli vieni,
e puorta pinsieri,
e n’ atra irnata.
Nni tira ‘u ciatu,
l’ anima e u cuori,
gilusu ra luna
‘ca nni viri sunnari.
Pino Mignano – 05 novembre 2017