Santa Lucia, santa Lucia
chista arancina ma mancio pi tia.
Risu e panielli pi devozioni
autru chi riunu, ntussicaziuoni!

Santa Lucia, santa Lucia
risu, panielli e puru cuccia,
chista nun è fiesta:
è vucciria!

Quanta abbunnanza, dopu a caristia.
Ri Paliermu a Siracusatutti sunnu pi tia.
Si incunu a panza in cumpagnia
e riranufuorti: w santa Lucia.!

Fustivu ricca e regalastivu i rinari
picchì senza ricchizzi si po puru campari,
lassastivu u maritu, cummirità e pussiriemienti
pi dari cunfuortu a cu un avi nienti.

Struppiati, vedovi e puvirieddi,
malati, schianchiati e urfanieddi,
un ci ni era uno ‘nca un tinieva a tia,
e viva, viva Santa Lucia!

‘Nta sta nuotti, nca eni longa assai,
vigghia supra sta tierra china di guai.
Pirduna sti figghi licchi e manciuna,
avissimu a stari a dinucchiuna,
addumari un luminu e priari a tia,
aiutanni tu santa Lucia!.

Pino Mignano – 12 dicembre 2018